Regulamin konkursu „Mikołajkowa Czapeczka”

 

Konkurs będzie trwał od 01.12.2020r. Do 07.12.2020r. do końca dnia wyłącznie na fanpage @Littlemyworld.eu

 1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się za pośrednictwem fanpage @Littlemyworld.eu w dniu 8.12.2020 r. .
 2. Konkurs nie będzie rozstrzygnięty, jeśli ilość uczestników będzie mniejsza niż 10 osób.
 3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin, politykę prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora odpowiedzi konkursowej oraz jego imienia i nazwiska w celach marketingowych, w tym umieszczenie na fanpage, stronie www, punktach sprzedaży.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Mikołajkowa Czapeczka” dalej zwanym „Konkursem” jest Medica dalej zwana „Organizatorem”
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 3. Konkurs jest przeprowadzony na fanpage’u @Littlemyworld.eu. W trakcie trwania konkursu 3 uczestników, którzy prześlą najbardziej kreatywne zdjęcie zdobędzie nagrodę .
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Uczestnik biorący udział w konkursie pod postem konkursowym musi przesłać zdjęcie maluszka w czapeczce Świętego Mikołaja

WYBÓR ZWYCIĘZCY

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie punktu pierwszego w dziale „Zadanie konkursowe”. Z pośród przesłanych zdjęć wybierzemy 3 najbardziej kreatywne, które nagrodzimy.

NAGRODY

 1. Milusia przytulanka Lama
 2. Milusia przytulanka Flaming
 3. Milusia przytulanka Hipopotam

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.202r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). Dane osobowe są podawane przez uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz do ich poprawienia.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych – Medica, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celach związanych z działaniem marketingowym. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznała/em się z Ogólną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez Medica.

 1. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetworzone przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie danych osobowych Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działań spowodowanych niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników.
 4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji konkurs zostaje zamknięty bez wyłonienia zwycięzcy.
 5. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez publikację postu na fanpage @Littlemyworld.eu na Facebooku i ma 30 dni na odebranie nagrody od daty ogłoszenia.
 6. W przypadku nieodebrania nagrody w ustalonym miejscu i terminie prawo do nagrody wygasa.
 7. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje jego Regulamin i nie może powoływać się na jego nieznajomość.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.